Stora besparingar på förskola och skola hotar i Ängelholm

Det politiska läget i Ängelholm är lite stökigt. Kommunen styrs av socialdemokrater i minoritet men med alliansens budget och i kommunfullmäktige sitter fyra politiska vildar som gör det politiska livet extra oförutsägbart. Läs en längre sammanfattning av läget på den här länken. Om två veckor ska kommunstyrelsen behandla förslaget på politiska ramar inför 2019, men de politiska partierna har inte själva gjort något förslag till budget. Eftersom situationen är så trasslig i Ängelholm jobbar man istället med en tjänstemannabudget som grund och sedan ges de politiska partierna möjlighet att göra egna prioriteringar inom tjänstemännens budgetförslag. Till hösten kommer förhoppningsvis en majoritet att kunna bildas i kommunfullmäktige och den majoritetens budgetförslag då att klubbas igenom.

Det här inlägget baserar sig på ännu opublicerade budgethandlingar som vi tagit del av och det är verkligen ingen trevlig läsning för kommunens elever, föräldrar och lärare. Inledningsvis beskriver budgettexten hur mycket bättre kommunens olika verksamheter ska bli tack vare den föreslagna budgeten men när vi läser det finstilta framträder en helt annan bild. En bild vi kommer att måla upp för er i det här blogginlägget. Trevlig läsning.

Budgetens ekonomiska förutsättningar

Budgeten tar sin utgångspunkt i att kommunen ska göra en vinst på två procent. Syftet med det är bland annat att behöva låna mindre när kommunen behöver bygga nya skolor och ålderdomshem och andra större investeringar. Bra för framtiden. Tungt för de som jobbar i verksamheten eftersom det är de som måste spara ihop resultatet genom att springa snabbare på jobbet. Resultatet nås nämligen inte av sig själv utan det kommer att krävas ”åtgärder för att uppnå en kommunfullmäktiges långsiktiga resultatmål”. (Vi ber om ursäkt för språket. Kan det vara skånsk grammatik?)

Vilka åtgärder anser då kommunens ledande tjänstemän att politikerna behöver besluta för att nå det gär resultatmålet? Bland annat behöver löneökningstakten dämpas. Om budgeten klubbas kommer löneökningstakten att sänkas från 2,8 % till 2,3 %.

Vad menas med detta undrar ni kanske nu? Kommer lönerna för anställda i skolan att öka mindre i Ängelholm än i resten av Sverige? Nej, självklart inte. Det råder extrem lärarbrist och trycket på löneökningar är stort. Lönerna kommer att öka men kompensationen för löneökningarna blir bara 2,3 % enligt budgetförslaget. Skillnaden mellan hur mycket t ex lärares löner ökar 2019 och hur mycket rektorer får kompensation för kommer lärare själva behöva jobba in genom ökad arbetsbelastning.

Nästa besparing sker genom att budgetförslaget inte kompenserar fullt ut för elevtalsökningar. Från att tidigare inte heller kompensera fullt ut, varje ny elev gav 80 % av skolpengen 2018, föreslås nu varje ny elev ge 60 % av skolpengen. Fler elever genererar kostnader och behov av fler lärare. Men eftersom de nya eleverna inte ger full täckning för kostnader kommer antingen klasstorlekarna att behöva öka eller lärares undervisningstid att behöva öka. Notera att i den redan sönderstressade äldreomsorgen föreslås kompensationen bara bli 50 %. Det kommer att smälla i väggarna på kommunens äldreboenden.

Vad innebär då detta i kronor och ören? Det kan man se i tabellen nedan under rubriken ”åtgärder för att uppnå resultatmålet”. Den minskade löneökningstakten (som i praktiken betyder minskade kompensationen för löneökningar, inte att löneökningarna minskas) ger en besparing på 5,1 miljoner. Den sänkta kompensationer för nya elever ger en besparing på 5,7 miljoner.

Men vänta. Det kommer mera. Nämnden med ansvar för förskola och skola behöver spara 2,5 miljoner extra under 2018 efter beslut om effektiviseringskrav i 2018 års budget.

Sedan har vi detta och det här är riktigt fult. Enligt budgetförslaget ska 8 miljoner tas från välfärdsnämnden budgetram och sedan ges tillbaka i form av bland annat ”digitaliseringssatsningar”. Det här är huvudmännens strategi för att tvinga fram digitalisering i skolan. Besparingar på ram ger krav på uppsägning av personal. Pengar skickas tillbaka men får bara användas till IT. Läs vår granskning av Finnspångs budget för fördjupad beskrivning av detta. 

Budgetens konsekvenser för verksamheten

Skär man ner får det såklart ekonomiska konsekvenser. Förvaltningens förslag till budget innebär 10 miljoner mindre till förskolan och skolan i Ängelholm.

Hur mycket gymnasieskolan måste spara framgår inte men konsekvenserna i verksamheten kommer att bli omfattande. Grupper kommer att slås samman, vikarier inte sättas in under kortare tid än en veckas frånvaro, och stödet i matematik och svenska minskas. Avslutningsvis ska 250 000 kronor sparas i elevhälsan.

Nu tänker ni att budgeten beskriver att det här kommer att leda till kvalitetsminskningar. Inte alls. Åtgärdsprogrammet för budget i balans får inte äventyra förskolans och skolans målsättningar. Istället är tanken att de här besparingskraven ska göra att högre mål nås.

Vi sammanfattar 

Det är snurrigt i Ängelholm. De politiska partierna klarar inte själva att ta fram och få majoritet för egna budgetförslag. Istället låter de förvaltningen föreslå stora nedskärningar på förskolan och skolan och sedan gör de olika partierna förändringar i förvaltningens förslag så att egna budgetförslag skapas. Till hösten får medborgarna rösta fram en ny majoritet.

Det här ger väljarna en ganska intressant möjlighet att påverka politikerna. Är det massiva nedskärningar på förskolan och skolan väljarna i Ängelholm vill ha eller kommer väljarna att ställa krav på politikerna att öka kommunens intäkter så att nödvändiga satsningar kan göras? Alternativt omprioritera nuvarande budgetram så att förskolan och skolan inte drabbas? Alternativt minska det där resultatmålet på två procent så att mer pengar frigörs till verksamhet.

I vilket fall som helst behöver förutsättningarna göras kända. Politikerna i Ängelholm kommer inte frivilligt att ändra något i förvaltningens förslag. De kommer att prata om satsningar som egentligen är nedskärningar. Dela gärna det här inlägget för att öka väljarnas kunskaper om läget och därigenom möjligheterna att påverka politikerna i Ängelholm att ta sitt arbetsmiljöansvar. Man kan inte öka kraven på lärare samtidigt som resurserna minskas. Det kommer bara att leda till att fler lärare blir sjuka av sitt arbete.

Lästips

9 av 10 kommuner underfinansierar välfärden 2018