Den norska skolkoncernen Dibber kritiseras från alla håll

De senaste månaderna har den i Sverige kraftigt expanderande norskägda förskole- och skolkoncernen Dibber drabbats av ett antal bakslag.

I höstas gick föräldraprotester mot Dibbers skola i Sollentuna så långt att föräldrarna tog ut sina barn i strejk. Efter ett antal möten mellan skolledning och föräldrar beslutade Dibbers företagsledning att skolan ska stängas i juni.

För några veckor sedan publicerade Norrköpings tidning en lång granskning av Dibbers relativt nyligen förvärvade förskolor i Norrköping. Tidningens grävreportrar hade fått signaler om att allt inte stod rätt och kunde i granskningen visa att alltmer hade handlat om pengar efter att Dibber köpt förskolorna. Två tredjedelar av personalen har slutat, föräldrar har gått samman och skrivit brev om sin oro och många föräldrar har valt att byta förskola i protest.

Kritiken mot Dibber har blivit så stark runt om i Sverige att politikerna i Bollnäs överväger att säga nej till Dibbers ansökan om att starta förskola i kommunen, detta trots att Dibbers bygge av ny förskola redan kommit långt.

Under fredagen (26/1) publicerade Skolinspektionen en granskning där man konstaterar att det finns stora brister vad gäller till exempel lärarbehörighet på Hindby skola i Malmö, driven av Dibber Malmö AB – ett dotterbolag till Dibber AS (det i Norge registrerade moderbolaget). Skolinspektionen skriver att elever på Dibbers skola i Malmö i flera fall undervisas av lärare som saknar behörighet, att elever i en av årskurserna bara får undervisning av obehörig lärare samt att Dibber bryter mot skollagen genom att tillsvidareanställa obehöriga lärare.

Kommuner är enligt skollagen skyldiga att ersätta friskolor med samma grundpeng för deras elever som kommunen har för sina elever. Friskolor kompenseras således för sina lönekostnader enligt nivån för kommunens lönekostnader. Det här sättet att fördela resurser skapar incitament för vinstdrivande friskolor att ha lägre lönekostnader än kommunala skolor. Det är därför inte förvånande att snittlönen för lärare på friskolor är lägre än snittlönen för lärare på kommunala skolor.

Obehöriga lärare är billigare att anställa än behöriga lärare, eftersom de har lägre löner. En friskola som har högre andel obehöriga lärare än det kommunala snittet i kommunen de verkar i tjänar således pengar på att erbjuda sämre förutsättningar för eleverna att lära sig saker.

Det finns enligt Skolverkets statistik 94 grundskolor i Malmö. Tabellen nedan visar att Dibbers skola har den tolfte lägsta lärarbehörigheten av Malmös grundskolor.

Dibber Malmö AB hade under 2022 en vinstmarginal på 14,66 % och gjorde ett positivt resultat på drygt 6,5 miljoner. Företaget driver en skola i Malmö – den av Skolinspektionen kritiserade Hindby skola – och två förskolor. Det går inte att få fram separat information om vinstmarginalen för enbart Hindby skola, men det inte troligt att den avviker betydligt från vinstmarginalen för hela företaget.

Dibber Malmö AB får inte behålla det positiva resultatet utan pengarna skickas vidare uppåt i koncernen, där de till exempel kan användas för att finansiera Dibber AS snabba expansion på den svenska förskole- och skolmarknaden. De senaste fyra åren har drygt 25 miljoner kronor (förskole- och skolpeng finansierade av Malmös skattebetalare) skickats iväg från Dibber Malmö AB i form av koncernbidrag.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska ta fram förslag på hur skolmarknaden kan regleras. Det vore rimligt om denna rekommenderar riksdagen att ta bort möjligheten för utländska skolägare att expandera i Sverige genom förvärv av förskolor och skolor som finansierats av övervinster skapade av bland annat lägre lärarbehörighet än kommunens skolor.