Granskning av Varbergs kommuns skolbudget

Onsdagen den 8 november var Marcus på besök i Varberg för att föreläsa om skolans styrning och om Varbergs skolbudget för fackförbundet Sveriges Lärares medlemmar samt inbjudna skolpolitiker. Det här blogginlägget bygger på ett urval av de powerpointbilder som visades under föreläsning och har fokus på de ekonomiska villkoren för förskolan och skolan i Varberg. All statistik är hämtad från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) egen databas Kolada.

De senaste årens ekonomiska utveckling för förskolan och skolan i Varberg

”Nettokostnadsavvikelse” är ett lite trubbigt nyckeltal som indikerar om en kommun lägger mer eller mindre resurser än förväntat, givet kommuners olika individuella förutsättningar. Det går inte att dra exakta slutsatser av det här nyckeltalet men det är det mest träffsäkra som finns för att jämföra olika kommuners kostnader för olika verksamheter.

Om nettokostnadsavvikelsen är negativ så betyder det att en kommun har lägre kostnader än förväntat, jämfört med rikets snitt. Om avvikelsen är positiv är kostnaderna högre än förväntat. I tabellerna nedan jämförs hur nettokostnadsavvikelsen utvecklats mellan 2019 för Varberg, Hallands kommuner och för den kommungrupp som enligt SKR:s indelning är mest lika Varberg (Mindre stad/tätort).

Den negativa nettkostnadsavvikelsen för Varbergs fritidshem har ökat från -13,1 till -21,4. Det här betyder alltså att verksamheten blivit jämförelsevis billigare. Varberg ligger betydligt lägre än både snittet för Hallands läns kommuner och jämförelsegruppen. Nettokostnadavvikelsen för förskolan har minskat från 10,1 till 7,2 men är högre än både snittet för Hallands kommuner och jämförelsegruppen. Nettokostnadsavvikelsen för grundskolan har minskat från 3,1 till 0,6 och ligger under Hallands läns kommuner men knappt över jämförelsegruppen. Den negativa nettokostnadsavvikelsen för gymnasieskolan har minskat från -9,3 till -5,7 men ligger fortfarande under Hallands kommuner och jämförelsegruppen.

Sammanfattningsvis har politikerna i Varberg minskat kostnaden för fritidshem, förskola och grundskola mellan 2019 och 2022 och ökat den för gymnasieskolan, om man jämför med den förväntade utvecklingen för kostnaderna för de här verksamheterna. Fritidshemmet, grundskolan och gymnasieskolan kostar mindre än förväntat, givet Varbergs kommungrupp, medan förskolan kostar mer än förväntat.

Aktuell kostnad per elev för olika kostnadsposter och olika verksamheter

Nedan finns fyra tabeller över kostnadsläget för Varbergs förskolor och skolor per elev – jämfört riket, kommungruppen och Hallands läns kommuner. Varbergs kostnad för personal/undervisning per elev är lägre än Hallands kommuner, riket och kommungruppen för såväl förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola.

Det går inte att dra någon annan slutsats av den offentliga statistiken över utbildningsväsendet i Varberg än att kommunpolitikerna satsar lite på förskolan, fritidshemmet, grundskolan och gymnasieskolan. Det enda nyckeltalet där Varberg ligger högre än jämförelsebara kommuner är nettokostnadsavvikelse för förskolan, men där är trenden jämförelsevis minskade kostnader.

Budget 2024

Varbergs budget för 2024 finns att ladda ner här. Enligt budgeten prioriterar den politiska majoriteten (Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna) ”Insatser för kvalitetssäkring av verksamheten med fokus på utbildning” genom att tillföra förskole- och grundskolenämnden 10 miljoner. Det låter ju bra men…

… om man läser budgetens tabeller noggrant så ser man att politikerna samtidigt minskar nämndernas resurser med budgetposterna ”Omställning 1 %” och ”Omställning och anpassning av verksamheten”. Förskole- och grundskolenämnden tillförs totalt 11,8 miljoner i ”politiska prioriteringar” men blir samtidigt av med sammanlagt 23 miljoner. Totalt innebär det här en nedskärning med 11,2 miljoner. För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tillkommer politiska prioriteringar på 6,2 miljoner men sedan tas 5,7 miljoner av dessa tillbaks i form av denna ”omställning”.

Skönt iaf med en minimal satsning på gymnasieskolan, tänker kanske Varbergs gymnasielärare, men så kommer det tyvärr inte att bli. De politiska prioriteringarna riktas nämligen till andra kostnadsposter än den ordinarie undervisningen vilket innebär att denna troligen kommer att drabbas av nedskärningar på grund av ”omställningen”.

Förskole- och grundskolenämnden beskriver i handlingen ”Underlag till budget 2024” hur de tänker hantera de nedskärningar som väntar förskolor och grundskolor i Varbergs kommun. ”Verksamheten kan inte växa i samma takt som tidigare år gällande personal” vilket innebär att det blir ”viktigare att prioritera resurserna rätt och hitta nya arbetssätt och organisering”.

Det kommer att bli ”minskade satsningar på kompetensutveckling” och minskad ”användning av vikarier vid frånvaro”. Nu gäller det att ”utveckla kompetensen och arbetssätten i organisationen för att undervisa differentierat och ge stöd inom gruppen” så att inte arbetsmiljön och kvaliteten ”påverkas allt för mycket”.

Nedskärningarna för dock med sig ”positiva effekter av ökade omställningskrav” som gör att ”nya arbetssätt och effektivare metoder behöver utvecklas”, som till exempel ”ännu mer inkluderande undervisning” och att man kan ”undvika kostsamma särlösningar för barn och elever”.

Det går inte att tolka nyckeltal, budget och konsekvensbeskrivningar på något annat sätt än att:
– Varberg lägger jämförelsevis lite resurser på omsorg och utbildning av barn och unga.
– Nästa år kommer Varberg att skära ner ytterligare.
– Politikerna förväntar sig att lärarna ska lösa det ökade glappet mellan krav och resurser genom ”effektivare arbetsmetoder”, som i praktiken innebär att de måste undervisa allt tyngre elevgrupper och i allt mindre utsträckning få hjälp av till exempel speciallärare eller mindre undervisningsgrupper.
– Det här är något positivt, enligt politikerna.

Tankesmedjan Balans syfte är att förklara för lärare, rektorer, politiker och väljare att den här styrningen inte fungerar. Politiker kan inte beställa effektiviseringar i budget och förvänta sig att lärare ska leverera. Omsorg och undervisning fungerar inte så, istället måste förskolans och skolans medarbetare öka tempot i arbetet vilket gör dem sjuka.

Enligt Arbetsmiljöverkets stora undersökning toppar grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare statistiken över yrken med hög andel besvär till följd av arbetet. Ingen kan vara förvånad över detta.

Nu lämnar tankesmedjan Balans Varberg, i alla fall för den här gången. Nästa vecka föreläser Marcus i Ängelholm. Vi kanske ses här på bloggen efter det. Läs gärna vår granskning av Leksands förskole- och skolbudget. Samma sak som händer i Varberg händer nämligen över hela landet.