Huddinge – en fallstudie i förskoleuppror

Arbetsmiljön i förskolan har blivit allt sämre de senaste åren. Från att tidigare ha varit ett yrke där de anställda främst drabbats av fysiska åkommor som t ex ryggvärk har sjukskrivningarna pga psykiska diagnoser rusat i höjden. Förskollärare är numer ett av de yrken där flest anställda sjukskrivs pga stressrelaterade sjukdomar. I två tidigare inlägg på bloggen (inlägg 1 och inlägg 2) har vi försökt att förklara varför det blivit så här. Idag ska vi med utgångspunkt i förskollärares berättelser i #pressatläge ta en titt på hur man tar sig an förskollärares höga arbetsbelastning i Huddinge kommun.

Vi vill varna för att det här kommer att bli ett ganska långt inlägg. Det här är svåra frågor och för att fullt ut kunna förklara vad det är som sker i förskolan behöver vi tyvärr breda ut oss lite. Häll upp en kopp starkt kaffe och ge oss den kvart det kommer att ta att läsa. Vi tror att du kommer att uppleva det som välinvesterad tid.

Förskoleupproret har samlat in en hel massa vittnesskildringar från anställda i förskolan. Ett gäng av dem kommer ifrån förskollärare, barnskötare och förskolechefer med Huddinge kommun som arbetsgivare.  Här kommer ett urval av de berättelserna.

En förskollärare beskriver yrkets utveckling de senaste 10 åren. Från policyn att alltid ta in vikarier och aldrig vara ensamma med barnen till nuläget att det inte finns pengar till vikarier och där personal tvingas vara ensam med barnen under längre stunder. Sjukskrivningar som skjuter i höjden, minskad arbetslust och oro för att kollegor inte ska orka med det tunga arbetet.

En annan berättelse handlar om dålig ekonomi, ökade barngrupper och att kraven på verksamheten är större än någonsin. Arbetsgivaren förväntar sig att läroplanen följs till punkt och pricka men för att det ska vara möjligt i Huddinges förskolor krävs vuxna med superkrafter som åtta armar och fem famnar.

I den tredje berättelsen får vi reda på att facken demonstrerade förra året eftersom budgeten inte skulle ökas alls under 2018 (vi på Balans har ju bra koll på det, följ gärna länkar nedan till våra inlägg i ämnet). Det berättas om större barngrupper, minskad personaltäthet, mer stress och en tuffare arbetsmiljö.

Avslutningsvis några ord från en förskolechef. I Huddinge kan man som chef i förskolan ha ansvar för upp till 50 medarbetare. Stora barngrupper och ständig brist på resurser gör att de anställda man är satt att ta hand om mår allt sämre. Med fler medarbetare och fler medarbetare som mår dåligt ökar naturligtvis chefernas arbetsbelastning. Lägg till det att skollag och kommunallag är omöjliga att leva upp till samtidigt. ”Välkomna till det omöjliga uppdraget”

Det här var ju ingen munter visa. Men hur ser det egentligen ut med ekonomin för Huddinges förskolenämnd? Är de här medarbetarna extra känsliga eller handlar det kanske rent av om obefogat gnäll? Vi tar en titt i förskolenämndens handlingar för nästa möte. Där kan man nämligen läsa om hur tjänstemännen på förskoleförvaltningen tippar att den förväntade budgeten för 2019 kommer att påverka förskolan.

Inledningsvis konstateras att den generella uppräkningen av budget föreslås bli två procent. Tyvärr ökar förskollärares löner mer än så och även barnskötares löneökningar väntas öka. Eftersom ca 85 % av förskolans kostnader är personalkostnader kommer de två procentens uppräkning av budget inte att vara tillräcklig för att finansiera nästa års löneökningar. Besparingskrav 1 = otillräcklig uppräkning av budget.

Det byggs mycket i Huddinge och antalet barn i förskoleåldern ökar. Nya förskoleavdelningar är av olika orsaker dyrare än gamla förskoleavdelningar. Några ekonomiska resurser för att betala de dyrare förskoleenheterna finns dock inte i budget utan vi konstaterar besparingskrav 2 = nya och dyra förskoleavdelningar.

Som vi har berättat i tidigare inlägg om Huddinges förskolor har de varit kraftigt underfinansierade de senaste åren. Förskolechefer har fått uppdraget att göra ”effektiviseringar” för att klara ständiga besparingskrav men det har inte varit möjligt att effektivisera så mycket som krävts för budget i balans. De kommunala förskolorna går därför in i årets budgetår med en skuld på 37,8 miljoner kronor.

Den som är satt i skuld är icke fri var namnet på Göran Perssons bok om det tidiga nittiotalets tuffa ekonomiska år. Det gäller Huddinges förskolor med. Skulder ska betalas och förskolenämnden har gjort en plan för hur skulden ska betalas tillbaka. Fler barn ska pressas in i redan stora barngrupper och personal ska sägas upp så att ”organisationen anpassas utifrån befintligt barnantal.” Vi avslutar besöket i handlingarna till nästa förskolenämnd med att konstatera besparingskrav 3 = tidigare års budgetunderskott.

Den där handlingsplanen då? Vad står det i den och vilka risker finns med att öka barngrupper och minska personaltäthet i förskolan? Svaret finns i handlingarna till förskolenämndens förra möte. I handlingsplanens inledande del ges en förklaring till varför den här situationen med budgetunderskott uppkommit. Vi i tankesmedjan Balans har skrivit många inlägg om hur lönekostnadsökningar ofta är mycket högre än uppräkning av budget. Huddinge utgör inget undantag. I tabellen nedan redovisas först hur mycket förskolenämndens budget räknats upp åren 2013-2016. Sedan redovisas den genomsnittliga kostnadsökningen och på nedersta raden ser ni hur mycket kostnadsökningen skiljer sig från uppräkningen. Mellan 2013 och 2016 sparades drygt två procent per år i Huddinges förskolor.

Huddinges förskolor ska nu alltså betala tillbaka de pengar man inte lyckats spara tidigare. Återbetalningsplanen är tuff. I år ska underskott från 2012-2016 betalas tillbaka. Nästa år ska underskott från 2016-2017 betalas tillbaka och år 2020 ska den sista slanten in på kommunens konto. Såvida förskolan inte dragit på sig nya underskott förstås.

Vad är det då för åtgärder och risker förvaltningen ser med att göra de besparingar som krävs för att förskolorna ska kunna betala tillbaka sin skuld? Åtgärderna är som ni minns att öka andelen barn i förhållande till personal (större barngrupper) samt att minska andelen personal i förhållande till barnantalet. Riskerna är ganska många. Vi ska inte ta upp alla men nedan finns de risker som har med arbetsmiljö att göra.

Möjlighet till omsorg om barnet kan komma att påverkas negativt och det kan bli mindre tid för reflektion och planering. De här riskerna ska minimeras genom att en lägstanivå ska fastställas där läroplanen och skollagen ändå följs. Utöver det ska man göra något med de pedagogiska miljöerna så att de blir ”lärorika undervisningsarenor”. Ok.

Med mindre pengar i budget kommer förskolechefers möjlighet att ta in vikarier att begränsas. vilket förstås riskerar att leda till ökad arbetsbelastning. Det här förväntar sig Huddinge att fackens skyddsombud ska fixa. När det redan är för sent och fler förskollärare, barnskötare och förskolechefer blir sjuka är det även viktigt med snabba insatser. Vidare ska man istället för att sätta in vikarier förändra arbetssättet så att det finns en ”superstruktur” för vem som gör vad i arbetslaget. Hmmmm.

Besparingen på vikarier och dess konsekvens att möjligheten till fortbildning reduceras riskerar att påverka kvalitén på undervisningen i Huddinges förskolor. Det är dock inget problem eftersom förvaltningen ämnar fortsätta arbetet med att ha en förskoleundervisning av hög kvalitet. Jaha. Vad bra.

Möjligheten att hjälpa barn med särskilda behov riskerar att försämras. Synd, men den risken minimeras genom att höja allas kompetens kring barn i behov av särskilt stöd. Inkludering helt enkelt. Allt ska klaras i ordinarie undervisningssituation och om det går eller inte avgörs av personalens kompetens. Alltså… det här har inte fungerat vidare bra i skolans värld. För att inkludering ska fungera krävs MER resurser. Inte mindre.

När nu ryktet går att det ska sparas ännu mer i Huddinge blir det kanske svårare att rekrytera nya medarbetare. Här blir kommunikation viktigt så att alla spännande utvecklingsinsatser som sker i Huddinge når ut till potentiella sökande. Pedagogisk dokumentation, projektväggar och en tydlig verksamhetsidé (att spara pengar?) blir extra viktigt nu när Huddinge inte kommer att kunna tävla med bra arbetsvillkor.

Avslutningsvis ytterligare en risk som har med varumärket Huddinge kommun att göra (vi ber om ursäkt ifall vi sabbat det lite nu). De här besparingskraven kan som sagt göra det svårare att rekrytera. Här får kommunens kommunikationsavdelning en viktig uppgift i att visa på alla enorma fördelar med att arbeta i Huddinge kommuns förskolor. Ridå.

Vi sammanfattar

När förskoleupproret skriver om en ohållbar arbetssituation i förskolan har de rätt. De som skickat in berättelser till förskoleupproret och beskrivit en orimlig arbetsbelastning samt att denna blivit allt högre för varje år har rätt. Tyvärr pekar mycket på att det kommer att bli ännu värre de kommande åren eftersom planerad uppräkning av budget är otillräcklig och att gamla underskott ska betalas tillbaka.

Vi avslutar med en sista berättelse i #pressatläge som alla väljare och politiker i Huddinge bör läsa. Det här blogginlägget är beviset för att allt det som står i berättelsen nedan är sant. Är du väljare i Huddinge? Ställ krav på att förskolenämndens ram räknas upp med mer än två procent nästa år. Är du lokalpolitiker i Huddinge? Fundera över ditt juridiska arbetsmiljöansvar. Det är faktiskt ditt fel att kommunens förskollärare, barnskötare och förskolechefer mår dåligt pga sitt arbete.

Lästips

9 av 10 kommuner underfinansierar välfärden 2018

Förskolan – Ständigt ökande obalans mellan krav och resurser

Misslyckad kravstyrning – Anledningen till förskollärares höga ohälsa

Snart klubbas budget i Huddinge – Vi kollar läget förskolan

Huddinge – På måndag avgörs det

Hej igen Huddinge – Hur gick det?