Kungsbacka helgarderar i nedskärning på skolan

Varje gång vi djupdyker i en kommuns budget försöker vi att lära våra läsare något nytt om hur välfärden styrs.

I det här inlägget ska vi fokusera på två intressanta saker i Kungsbacka kommuns budget för förskolan, fritidshemmet och skolan. Dels hur politiker förskjuter ansvaret för nedskärningar till medarbetarna och dels hur politiker genom att använda flera olika metoder kan dölja nedskärningarnas omfattning.

Ansvarsförskjutning
Ofta finns det ett inledande förord i budgeten där den politiska majoriteten får chans att beskriva hur de jobbar för att styra kommunen i den riktning de lovat väljarna. Här sätts tonen på vilka förväntningar man som invånare i kommunen kan ha på de kommunala verksamheterna.

Kungsbackas budget börjar med några sådana ord från de fyra majoritetspartiernas ledande representanter. De anser att det krävs modiga reformer som utmanar och att alla som bor eller jobbar i Kungsbacka måste förstå att politikerna inte vill att medarbetarna i Kungsbacka skall springa fortare utan jobba smartare. Politikerna ger i budgeten förutsättningarna för förskolan och skolan i Kungsbacka och om förutsättningarna är sådana att medarbetarna tvingas öka tempot i arbetet är det inte politikernas fel. De ger ju här ordern att istället jobba smartare.

Kommunens motto tycks vara att i ”Kungsbacka jobbar människor som vill, vågar och kan”. Genom mod, nytänkande och samarbete ska den här budgeten skapa förutsättningar för att överträffa invånarnas förväntningar och medarbetarna ska vara en förebild för andra.

Som invånare i Kungsbacka är man mer än medborgare, man är kund. Jobbar man i Kungsbacka måste man anamma en kultur där man har kundens fokus och där man drar åt samma håll. Kundens håll då förmodar vi.

Nedskärningar i tre steg
Vilka ekonomiska förutsättningar ges då Kungsbackas medarbetarna för att klara av de här uppdragen från kommunens styrande politiker? Vi har granskat Kungsbackas budget för 2020 efter de tre kriterier vi brukar använda när vi letar nedskärningar i kommunala och regionala styrdokument.

  1. Otillräcklig kompensation av kostnadsökningar

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att den genomsnittliga kostnadsökningen för löner och inflation kommer att bli 2,7 % år 2020. Trots det väljer politikerna i Kungsbacka att bara öka verksamheternas budgetramar med 1,5 %. En nedskärning med 1,2 % av budget.

Förskolan och grundskolans budget 2019 är 1 945 851 000 kronor (obs politikerna i Kungsbacka redovisar inte fritidshemmet separat utan fritidshemmet ingår i grundskolans budget). 1,2 % nedskärning pga otillräcklig kompensation för kostnadsökningar i förskolan och grundskolan innebär en nedskärning med 23 350 000 kronor. Gymnasium och arbetsmarknads budget 2019 är 532 931 000 kronor. 1,2 % nedskärning pga otillräcklig kompensation för kostnadsökningar på gymnasium och arbetsmarknad innebär en nedskärning med 6 395 172 kronor.

2. Uttalat nedskärningskrav

SKL har hittat på en metod för att jämföra kommunernas kostnader för olika välfärdssektorer med andra kommuner, efter vad de ”borde” kosta. Den kallas för ”nettokostnadsavvikelse” och skall visa om kommunens kostnader är högre eller lägre än vad som kan förväntas utifrån kommunens specifika strukturella förutsättningar.

Det finns förstås ingen ”rätt” kostnad för förskola, grundskola och gymnasium men när Kungsbacka kommun jämförs med andra kommuner på det här sättet anser politikerna i Kungsbacka att förskolan och skolan behöver spara 18 miljoner och gymnasiet och arbetsmarknad spara fem miljoner. Så man lägger helt enkelt ett sparbeting på nio miljoner och 2,5 miljoner i budget för 2020 och gör sedan samma sak i budget för år 2022. Det framgår inte hur förskolan och skolan ska lyckas minska sina kostnader, bara att de ska det.

3. Otillräcklig kompensation för volymökningar

Nästa år kommer det att gå fler barn och elever i Kungsbackas förskolor och skolor. Politikerna ökar dock inte budgeten för förskolan och skolan med så mycket som de borde göra utan med hälften (av någon anledning är dock inte summorna i tabellen 50 % av beräkning för 100 %).

Förskolans och grundskolans budget 2020 ökar bara med 12 277 000 kronor som konsekvens av volymökningar när den borde öka med 25 420 000 kronor. Det innebär en nedskärning med 13 143 000 kronor. Gymnasium och arbetsmarknads budget 2020 ökar bara med 8 120 000 kronor när den borde öka med 13 725 000. Det innebär en nedskärning med 5 605 000 kronor.

Sammanlagd nedskärning
I tabellen nedan har vi sammanställt hur de här tre sätten att lägga nedskärningskrav på förskola och skola drabbar verksamheten i Kungsbacka nästa år. Totalt innebär budget för 2020 nedskärning med nästan 60 miljoner kronor.

Vi sammanfattar
Politikerna i Kungsbacka har bestämt att kommunens ”kunder” ska vara i fokus och att verksamhet ska överträffa kundernas förväntningar. Vägen dit skall dock gå via nedskärningar på nästan 60 miljoner kronor men politikerna har bestämt att det ska lösas genom att medarbetarna jobbar smartare, inte genom att de ökar tempot i arbetet. Ingenstans i budgeten ges dock ett enda exempel på hur sådana smartare arbetssätt skulle kunna spara 60 miljoner på förskolan och skolan.

Ansvaret för att hålla budget lämnas över till kommunens chefer och ansvaret för att nedskärningarna inte leder till ökad arbetsrelaterad ohälsa lämnas över till kommunens alla medarbetare.

Vi granskar kommuners och regioners budgetar just för att visa på det orimliga i politikers förväntningar på sina medarbetare att effektivisera sitt arbete. Att jobba i förskolan, fritidshemmet och skolan och ha ständiga möten med barn och elever är skilt från att producera en bil på det löpande bandet. Men i styrningen av förskolan, fritidshemmet och skolan är det som att det vore samma sak och att allt kan effektiviseras, i det oändliga.

Den styrningen måste ändras! I Kungsbacka och i resten av landets kommuner och regioner.

Tankesmedjan Balans
Vi som skriver detta är en liten tankesmedja med fokus på välfärdens styrning och på arbetsmiljö. Vi kan driva vår verksamhet tack vare att anställda i välfärden och andra som tycker om det vi gör ger oss ekonomiskt stöd. Hjälp gärna till du med.

Läs även