Vi öppnar budgeten

Rubrikbild. Budgetbokklubben 2023, del 3: Lär dig hitta i din budget! Kom igen, det blir kul.

Äntligen! Den här veckan ska vi till sist öppna vår budget. Välkommen!

Kommun- och regionbudgetar är en egen litterär genre som oftast funkar så här: först kommer ett omslag med en bild på barn eller natur. Sedan kommer ordförandes inledning, som konstaterar att mycket är bra i Kommunen/Regionen men att det också finns utmaningar, och att Kommunen/Regionen har fantastiska medarbetare som står rustade att möta utmaningarna. Sedan kommer lite visionsprat. Sedan kommer ett avsnitt med Ekonomiska förutsättningar som ofta är mer eller mindre inkopierat från SKR:s ekonomirapport, därefter verksamhetsmål (saker som skolan, förskolan, äldreomsorgen osv ska göra), och till sist TABELLERNA. Det är dit vi vill, oftast, med ett par stopp på vägen.

Vi tar en kommun som exempel. Vi tar Uppsala: en googling på ”Uppsala budget 2023” tar mig till sidan Förslag till mål och budget. Där kan jag läsa att minoritetsstyrets förslag till budget behandlades i kommunstyrelsen den 23 november och ska beslutas på kommunfullmäktige i december. Och förslaget finns länkat. Jag laddar ner och kan bocka för de flesta av punkterna ovan.

Omslag med barn…

… utmaningar i förordet …

… strategier och visioner… dem bläddrar vi förbi nu, men scrolla ner till sida 44. ”Uppsalas ekonomiska ramar 2023-2025”. Här börjar det köttiga!

Vi tar det stycke för stycke.

I stycke nr 1 står det att resultatet – intäkterna minus kostnaderna – budgeteras till 145 miljoner, eller 1 procent av alla intäkter, nästa år. Sen är tanken att resultaten ska vara större år 2024 och 2025. (Hoppa över detta om du inte är specialintresserad: I Kommunallagen står det inget om hur stort resultatet ska vara. Allt över 0 är tillåtet. Kommunerna ska själva bestämma vad de tycker är ett lagom stort överskott, och 2 procent har blivit en vanlig tumregel.)

I stycke 2 och 3 förklarar man hur nämndernas ramar, alltså den pott med pengar som varje nämnd sedan ansvarar för att fördela till verksamheter, har räknats om. Stycke 4 förtydligar att alla nämnder får en ökning som ska motsvara den ökning av priser och löner som SKR bedömer är trolig för de kommande åren.

Bläddra vidare! Nästa sida är spännande! På sid 45 hittar vi en bild av de olika stegen i att räkna om en nämnds ram. De tre första stegen stämmer överens med vad som stod på sid 44. Sen tillkommer en ruta där det står ”Eventuell effektivisering” och under bilden beskriver man lite mer om hur mycket den där eventuella effektiviseringen blir nästa år. Mellan 1 procent och 4 procent per nämnd under 2023! Sedan 2 procent till 2024, och 1,7 procent 2025. Vi kan läsa mer i tabellerna senare i budgeten. OK, ja det vill vi göra.

På sida 59 börjar dessa tabeller. Gå ner och leta upp en nämnd som du bryr dig om. Jag tog socialnämnden, sid 79-80. Längst upp i tabellen ser du följande – en redovisning av hur ramen räknas om. Vi kan följa det steg för steg:

Uppsala utgick från förra årets ram, 859 828 tusen kronor, alltså nära 860 miljoner. Sedan kommer raden prisuppräkning. Vi kontrollräknar: 49 849 delat med 859 628 är 0,058, alltså 5,8 %. Sedan kommer raden effektivisering. Där finns ett minusbelopp på drygt 18 miljoner, eller 2 procent av summan av de två raderna ovanför. (859 828 + 49 859). Det där räknas ihop till ett nytt kommunbidrag på drygt 891 miljoner, och sedan kommer ”riktade nivåpåverkande beslut”, alltså det som brukar kallas satsningar: 20,5 miljoner.

Öppna dokumentet själv och kolla igenom för en nämnd du bryr dig om, så kan du se vad satsningarna handlar om. (Jag vet, jag har redan sagt det, men jag ger dig en chans till om du bara läste vidare. Att läsa budget är en praktisk övning! Öppna filen nu!)

Uppsalas socialnämnd får särskilt tillskjutna medel för att införa arbetsmetoderna Bostad först och Group Violence Intervention, för mer samverkan med andra myndigheter och för att man beräknas behöva hjälpa fler kommuninvånare (”Ökade volymer”). Jättebra grejer alltihop. Men stanna upp och fundera över förhållandet mellan siffrorna:

Samtidigt som 20,5 miljoner tillförs i satsningar som innebär ett mer ambitiöst socialtjänstarbete, ska socialnämnden hitta effektiviseringar för 18 miljoner.

Titta på någon annan nämnd. Titta i någon annan kommun. Det här återkommer igen, och igen, och igen.

Högre kvalitet, större uppdrag, samtidigt som grundanslaget för Samma Gamla Verksamhet långsamt urholkas genom att det ökar långsammare än vad kostnaderna gör.

Det här är kärnan i budgetkritik a la Balans. Budgeten är i balans, men uppdraget är det inte. Mer ska göras för nästan samma pengar. Vilka ska göra det? Välfärdens medarbetare. Hur då? Det står inte i kommunens budget.

Det står kanske i nämndernas verksamhetsplaner. Dem ska vi kolla närmare på i en kommande vecka.

Gå nu och googla fram din kommuns eller regions budget! Har du frågor så lyft dem gärna. På twitter har vi de senaste dagarna hjälpts åt med Huddinge kommuns budget, till exempel.