Så stora blir nedskärningarna i Stockholm – om inte politikerna tvingas backa!

Ända sedan Tankesmedjan Balans startade har vi granskat Stockholms stads utbildningsbudget och förklarat för våra läsare hur stadens politiker skurit ner på skolan. År efter år har nedskärningarna ökat i omfattning och som vi beskrev i det här inlägget och det här inlägget innebär budget för 2020 inget undantag. Istället ökar omfattningen på nedskärningarna ytterligare.

Kommunfullmäktige har beslutat om utbildningsnämndens budgetramar för 2020 och den 12 december ska utbildningsnämnden ta beslut om hur de ska använda sina pengar under 2020. I det här inlägget ska vi använda dokumenten ”Ersättningar till skolor 2020” och ”Ersättningar till skolor 2019” för att se hur de olika skolformernas budget förändras.

Metod för finansiering
Nytillkomna läsare kan behöva en kort lektion i hur Stockholms stad budgeterar för förskola och skola. Kommunfullmäktige bestämmer en ”grundschablon” som är den totala peng utbildningsnämnden får för varje barn/elev i de olika skolformerna. Politikerna i Stockholm, som i resten av landet, tror att förskolan och skolan kan effektivisera sin verksamhet. Efter att ett krav på generell effektivisering lagts ser schablonförändringen ut på följande sätt i den övergripande budgeten för 2020.

Utbildningsnämnden (eller stadsdelsnämnderna för förskolan) får sedan göra om schablonerna till skolpeng. Hela schablonen går inte ut i skolpeng eftersom t ex förvaltningens centrala kostnader och skolornas lokalhyra dras av från schablonen.

Hur vet man vad som är en nedskärning?
Sveriges Kommuner och Regioners (tidigare SKL) ekonomer räknar hela tiden på hur mycket den genomsnittliga ökningen av lönekostnad och inflation kommer att vara under det kommande året. Det index de får fram kallar de PKV-indexet och det beskriver hur mycket kommunerna borde öka budget med för att ge verksamheterna samma förutsättningar 2020 som 2019. Just nu bedömer SKR:s ekonomer att kommunpolitiker måste öka budget med 2,7 % för att ge samma förutsättningar 2020 som 2019. Allt under en ökning med 2,7 % innebär således en nedskärning.

Förskolan
I Stockholm ansvarar stadsdelsnämnderna för själva verksamheten men förskolan finansieras via utbildningsnämndens budget. I tabellerna nedan visas hur grundschablonen förändras mellan 2019 (till höger) och 2020 (till vänster). Grundschablonen för både de yngre och de äldre barnen ökar med 0,89 % vilket innebär en nedskärning med 1,81 % på förskolan i Stockholm.

Grundskolan
Det byggs mycket nya grundskolor i Stockholm vilket är bra för då har elever någonstans att gå, men problematiskt eftersom nya grundskolor är dyrare att driva än av kommunen redan avbetalda gamla grundskolor. Konsekvensen av det här blir att en lägre del av grundschablonen kommer att kunna betalas ut i skolpeng till grundskolan 2020 än 2019. Det här skrev vi om redan i våras så för trogna följare är detta inget nytt.

Som visas i tabellerna nedan minskar pengens procentuella andel av schablonen från 73,3 % 2019 till 72,0 % 2020. Det här gör att trots att grundskoleschablonen ökar med 2,7 % i 2020 års budget ökar bara den till rektorerna utbetalda pengen med 0,9 % vilket innebär en nedskärning med 1,8 % på grundskolan i Stockholm (i pengar ca 240 miljoner men då är fritidshemmet medräknat).

Fritidshemmet
För fritidshemmet blir konsekvensen av att större del av schablonen går till hyra ännu större eftersom fritidshemmets schablonökning bara är 0,9 % nästa år. När det ökade avdraget från schablonen gjorts återstå faktiskt noll kronor i ökning av fritidspengen 2020 vilket innebär en nedskärning med 2,7 % på fritidshemmet i Stockholm.

Modersmål
Elever med annat modersmål än svenska har rätt till undervisning i det egna modersmålsämnet och därför ett tillägg på den ordinarie pengen. Modersmålspengen ökar med 0,9 % 2020 vilket innebär en nedskärning med 1,8 % på modersmålsundervisningen i Stockholm.

Tillägg för nyanlända elever
Ersättningen rektorer får för nyanlända elever förändras enligt tabellerna nedan (2020 överst, 2019 underst). 2019 minskar ersättningen för varje år som går med en högre ersättning år ett och en lägre ersättning år fyra men 2020 kommer ersättningen förbli lika stor för varje nytt år. Snittersättningen för nyanlända elever förblir dock densamma vilket innebär en nedskärning på tillägget för Stockholms nyanlända elever med 2,7 %.

Grundsärskolan
Elever som går i grundsärskolan har en annan skolpeng än elever som går i den vanliga grundskolan. Även grundsärskolans peng påverkas av att en lägre andel av schablonen delas ut till rektorerna och att större andel går till hyra. I snitt ökar grundsärskolepengen med 0,9 % vilket innebär en nedskärning med 1,8 % på grundsärskolan i Stockholm.

Gymnasieskolan
Schablonen för gymnasieskolan minskar med 0,1 % vilket ger följande konsekvenser för de olika gymnasieprogrammen. En generell minskning med 0,1 % innebär en nedskärning med 2,8 %, i pengar ca 89 miljoner, på gymnasieskolan i Stockholm.

Vi sammanfattar
När utbildningsnämnden träffas den 12 december är majoritetens förslag att klubba igenom de mest omfattande nedskärningarna på förskolan och skolan i Stockholm på många år. Samtidigt förväntar sig politikerna att kvaliteten i verksamheten ska öka och att sjuktalen ska minska. Lösningen är att de anställda ska effektivisera sitt arbete.

Det här är inte en rimlig politik. Förskolans och skolans yrkesgrupper är redan i topp vad gäller arbetsrelaterad stress och mötet mellan barn/elever och lärare kan inte effektiviseras som om det handlade om produktionen av en bil på löpande bandet.

Det enda rimliga är att politikerna i utbildningsnämnden meddelar kommunfullmäktige att det inte finns möjligheter att genomföra verksamheten 2020 med de medel som kommunfullmäktige ställer till nämndens förfogande. Inte om tanken är att förskolan och skolan i Stockholm ska leva upp till de krav som skollagen ställer på förskolans och skolans kvalitet och arbetsmiljölagen ställer på medarbetarnas arbetsmiljö.

Tankesmedjan Balans
Vi som skriver detta är en liten tankesmedja med fokus på välfärdens styrning och på arbetsmiljö. Vi kan driva vår verksamhet tack vare att anställda i välfärden och andra som tycker om det vi gör ger oss ekonomiskt stöd. Hjälp gärna till du med.